Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de lider al proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548 anunta demararea achizitiei pentru “Servicii de organizare evenimente” cpv CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente prin procedura de achizitie directa  conform Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare

 1. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului

POCA , cod Mysmis 151548.

 1. DESCRIERE: Caracteristici minime ale serviciilor:servicii organizare :

Lot 1 : conferinte de deschidere/inchidere proiect

Lot 2:  2 sesiuni de formare

Conform caietului de sarcini atasat. Se pot oferta unul sau mai multe loturi.

 • VALOARE ESTIMATA a achizitiei: 26,780.00 cu TVA împărțit în două loturi:
 1. Lot 1-valoare estimată de 8000 cu TVA (conferinta de deschidere și conferința de inchidere)
 2. Lot 2 valoare estimată de 18.780 cu TVA (2 sesiuni de formare)

 

 1. CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va cuprinde:

 1. Propunerea tehnică privind servicii prestate cu indicarea serviciilor asigurate conform caietului de sarcini
 2. Propunerea financiară va contine costurile de organizare pe eveniment (in total sunt 4 evenimente) detaliate in modul urmator:
 • -cost sala (inchiriere sala cu asigurarea logisticii necesare)
 • -cost catering coffee break /zi
 • -cost catering pranz /zi

In redactarea propunerii financiare se va avea in vedere plafoanele maximale de 40 lei pe zi de persoana pentru coffebreak, 90 lei pe zi de persoana pentru pranz.

 1. Copie actualizata Certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate autorizat specific contractului.
 2. Fişa cu datele de identificare a ofertantului care va cuprinde: denumire ofertant, sediul social, date de contact, reprezentantul legal al ofertantului, numele şi prenumele, funcţia
 3. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de consultanta juridica se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

VII. TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VIII. VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Ofertele se pot depune in plic sigilat la adresa Municipiul Bucuresti, str. Wilhelm Filderman nr. 6, sector 3, Bucuresti sau scanate si transmise la adresa de e-mail: luminita.valcea@copac.ro

 

Data publicare cerere de oferta: 17.08.2022

Termen de primire a ofertei: 23.08.2022  ora 17:00

caiet sarcini_ev_final