STATUT
al
ASOCIATIEI
“COALITIA ORGANIZATIILOR DE PACIENTI CU AFECTIUNI CRONICE
DIN ROMANIA ( COPAC-RO )”

Prezentul Statut este intocmit in forma si continutul urmator, in baza hotararii membrilor fondatori , mentionati in actul constitutiv incheiat la Brasov la data de 19.04.2008, in scopul infiintarii unei asociatii de drept privat , nepatrimoniale , avand scopul si obiectivele mentionate in Actul Constitutiv si in prezentul Statut.

CAPITOLUL I
IDENTIFICAREA MEMBRILOR FONDATORI, INFIINTARE, STATUT LEGAL, DENUMIREA ASOCIATIEI, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI

Articolul 1. Identificarea membrilor fondatori.

1. FEDERATIA ASOCIATIILOR BOLNAVILOR DE CANCER DIN ROMANIA, avand sediul in municipiul Bucuresti strada str. Intr. Teleajen nr. 5 , sector 2 , C.I.F 23728748, inregistrata la Tribunalul Bucuresti sectia a IV-a civila ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr.22/ 15.06.2005, reprezentata legal prin domnul Irimia Cezar in calitate de Presedinte;

2. ASOCIATIA “SANO-HEP” ROMANIA, avand sediul in Brasov, strada Zizin nr. 24 bloc 35 scara A apartament nr. 26, C.I.F 13867315, inregistrata la Judecatoria Brasov ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. 2661/03.05.2001, reprezentata legal prin domnul Ionescu Gheorghe in calitate de Presedinte;

3. UNIUNEA NATIONALA A ORGANIZATIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA, avand sediul in Bucuresti,Calea Mosilor nr. 225 bloc 33-35 sc. B apt. 39 sector 2 C.I.F 13164560, inregistrata la Tribunalul Giurgiu ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. 5PJ/2000 din 27.06.2000, reprezentata legal prin domnul ROSU CRISTIAN in calitate de Presedinte;

4. FEDERATIA ASOCIATIILOR DIABETICILOR DIN ROMANIA, avand sediul in Turda, Str. Decebal nr. 19,jud. Cluj. C.I.F 11739239, inregistrata la Judecatoria Cluj ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. 2/06.01.2000, reprezentata legal prin doamna Mesaros Maria-Angela in calitate de Presedinte;

5. ASOCIATIA TRANSPLANTATILOR DIN ROMANIA, avand sediul in Bucuresti, Spitalul de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 9, sector 1, C.I.F 8780467, inregistrata la Judecatoria sectorului 1 Bucurestii ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. , reprezentata legal prin domnul TACHE GHEORGHE in calitate de prim vice Presedinte;

6. ALIANTA NATIONALA PENTRU BOLI RARE ROMANIA, avand sediul in Zalau, strada A.Iancu, NR. 29 etaj III, judetul Salaj, C.I.F 22874753, inregistrata la Judecatoria Zalau ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. 41/2007, reprezentata legal prin doamna Dan Dorica in calitate de Presedinte

7.ASOCIATIA NATIONALA A HEMOFILICILOR DIN ROMANIA, avand sediul in Bucuresti, strada Ing.Zablovski, nr. 1, bl.13B, sc A, et. 1 ap. 8, sector 1 C.I.F 11186384, inregistrata la Judecatoria sectorului 1 Bucurestii ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. _________________, reprezentata legal prin domnul ONIGA NICOLAE in calitate de Presedinte;

8. ASOCIATIA TRANSPLANTATILOR DE FICAT DIN ROMANIA „ LIVERTRANS” avand sediul in Focsani, strada Brailei, bl. 14, ap. 4 , jud. Vrancea, C.I.F 17727268, inregistrata la Judecatoria Focsani ca persoana juridica fara scop patrimonial sub nr. 4/27.06.2005, reprezentata legal prin domnul Stoian Mihai in calitate de Presedinte.

Articolul 2. Infiintarea si statutul legal al Asociatiei
Asociatia este persoana juridica romana, de drept privat fara scop patrimonial care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana in vigoare si cu documentele sale constitutive (Actul Constitutiv si Statutul).

Asociatia este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica, nelucrativa cu patrimoniu distinct, sediu si organe de conducere si control proprii.

Articolul 3. Denumirea Asociatiei
Denumirea Asociatiei este “ COALITIA ORGANIZATIILOR DE PACIENTI CU AFECTIUNI CRONICE DIN ROMANIA (COPAC-RO)”, potrivit disponibilitatii denumirii nr. _______________eliberata de Ministerul Justitiei.
Denumirea mentionata anterior va fi utilizata in toate documentele, facturile, anunturile,publicatiile sau orice alte documente emise de Asociatie.

Articolul 4. Sediul
Sediul Asociatiei este situat in municipiul Brasov Str. Alexandru cel Bun nr.7 Bl. E 37, sc. B , apt. 3, Brasov, Romania
Acest sediu va putea fi transferat in orice alt loc din România prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei.

Articolul 5. Durata Asociatiei
Asociatia este considerata infiintata pentru o durata nedeterminata.

CAPITOLUL II
SCOPUL ASOCIATIEI.OBIECTIVELE ASOCIATIEI. VOINTA DE ASOCIERE

Articolul 6 Scopul si obiectivele asociatiei.
Scopul Asociatiei este promovarea si apararea drepturilor pacientilor cu boli cronice.

Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele:

COALITIA ORGANIZATIILOR DE PACIENTI CU AFECTIUNI CRONICE DIN ROMANIA va face demersuri in vederea dobandirii statutului de partener de dialog cu drept de decizie in forurile legislative si administrative la nivel national si local (Comisiile de Sanatate Parlamentul si Guvernul Romaniei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, precum si in institutiile cu regim special, spitalele care deruleaza programe nationale, etc.).

2. Sustinerea intereselor pacientilor cu afectiuni cronice in fata organelor abilitate ale statului, cu propuneri privind initierea si/sau modificarea cadrului legislativ la nivel central si local urmarindu-se astfel:

– asigurarea continua si fara restrictii financiare a medicamentelor si tratamentelor adecvate pacientilor ce sufera de boli cronice;
– eliminarea discriminarilor de la locul de munca, scoala , sprijinirea pentru pastrarea in comunitate a pacientilor care sufera de boli cronice, precum si asigurarea dezvoltarii educationale si sociale a copiilor ce sufera de boli cronice;
– lobby si advocacy pentru accesul la servicii psihologice, sociale si medicale de calitate
– sustinerea si promovarea ingrijirilor paliative la nivel institutional
– sustinerea si asigurarea asistentei juridice in procesele de malpraxis si altele
– sustinerea de programe de preventie si depistarea timpurie a bolilor cronice;

3. Imbunatatirea accesului la informatie a pacientului cu boli cronice;

4. Afilierea la organizatii internationale similare

5. Monitorizarea implementarii si derularii programelor nationale

Articolul 7. Vointa de asociere
Exprimarea vointei de asociere se certifica de catre membrii fondatori numiti mai sus, prin insusirea si semnarea prezentului Statut si al actului constitutiv al asociatiei.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL. SURSE DE VENIT

Articolul 8. Patrimoniul
Patrimoniul initial al Asociatiei este de 4.000 lei, asa cum rezulta din procesul verbal nr. 1 din data de 19.04.2008 incheiat cu ocazia constituirii asociatiei.
Patrimoniul reprezinta contributiile /aporturile in bani depuse de catre membrii fondatori si este destinat realizarii scopului si obiectivelor asociatiei, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Activul patrimonial initial, in suma mentionata, va fi depus la Banca – B.R.D Sucursala Brasov, pe numele si la dispozitia asociatiei intr-un cont deschis de catre Consiliul Director, prin grija acestuia.

Articolul 9. Sursele de venit ale Asociatiei
Veniturile Asociatiei vor proveni din surse proprii de finantare, rezultate din cotizatii, precum si alte venituri obtinute in conditiile O.G 26/2000, care se vor organiza si derula in conformitate cu prevederile O.G nr. 26/2000 respectiv:

a. Cotizatii ale membrilor Asociatiei;
b. Donatii, sponsorizari, legate;
c. Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
d. Fonduri si sponsorizari primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate,precum si alte venituri prevazute de lege;
e. Finantari obtinute in legatura cu desfasurarea diferitelor proiecte.
f. Orice alte surse permise de lege ;
Cresterea patrimoniului initial al asociatiei se va putea realiza in conditiile prezentului statut si al actului constitutiv prin cooptarea unor membrii fondatori asimilati.
Cotizatiile membrilor asociati reprezinta:
– cotizatie initiala de inscriere in asociate – 500 lei;
– cotizatie anuala in cuantum de 120 lei, care se va achita pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul curent.
Cotizatiile se vor putea actualiza pe baza propunerii Consiliului Director de catre Adunarea generala a asociatilor.

CAPITOLUL IV
MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITAII DE MEMBRU. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR. STRUCTURA CONSTITUTIVA A ASOCIATIEI.

„Articolul 10. Membrii asociatiei pot fi:

Membri Fondatori, sunt acele persoane juridice de drept privat neguvernamentale, apolitice, nelucrative, care au acceptat aceasta calitate si si-au adus aportul in bani la constituirea patrimoniului initial al asociatiei, au participat la adunarea generala de constituire, la elaborarea si aprobarea actului constitutiv si al statutului asociatiei.
Calitatea de membru fondator o au toti asociatii mentionati in articolul 1 al prezentului statut.

Membri Deplini, sunt acele persoane juridice de drept privat neguvernamentale, apolitice, nelucrative, ale caror organe de conducere sunt formate majoritar din pacienti cronici (organizatii de pacienti cronici), care au adresat organelor de conducere ale asociatiei o cerere de adeziune la obiectivele asociatiei si care isi insusesc prevederile Actului constitutiv respectiv al Statutului asociatiei, inclusiv drepturile si obligatiile ce le revin ca asociati. Acesti membri au toate drepturile asociatilor, inclusiv dreptul de vot in Adunarea Generala a asociatiei.

Membri Asociati, sunt acele persoane juridice de drept privat neguvernamentale, apolitice, nelucrative, ale caror organe de conducere nu sunt formate majoritar din pacienti cronici (nu sunt organizatii de pacienti cronici), care sustin, promoveaza si apara drepturile pacientilor cu afectiuni cronice, care au adresat organelor de conducere ale asociatiei o cerere de adeziune la obiectivele asociatiei si care isi insusesc prevederile Actului constitutiv respectiv al Statutului asociatiei, inclusiv drepturile si obligatiile ce le revin. Acesti membri au toate drepturile asociatilor, mai putin dreptul de vot in Adunarea Generala a asociatiei.

Membri de Onoare, sunt acele persoane fizice sau juridice care, prin contributia lor deosebita, au dus la dezvoltarea asociatiei sau la promovarea si respectarea drepturilor pacientilor cu afectiuni cronice. Membrii de onoare pot fi personalitati marcante din tara sau din strainatate, ale vietii publice, sociale, culturale, sportive, stiintifice. Membrii de Onoare au dreptul de a formula propuneri pentru imbunatatirea activitatii asociatiei, de a propune actiuni pe care asociatia trebuie sa le intreprinda in spiritul obiectivelor statutare; de a participa la actiunile organizate de asociatie; de a primi publicaţiile asociatiei precum si toate celelalte informatii de interes pe care asociatia le detine. Acesti membri nu au dreptul la vot in Adunarea Generala a asociatiei.
Calitatea de membru nu este transmisibila si nu poate trece la succesori.

Pierderea calitatii de membru – se poate face prin excludere sau prin retragerea calitatii de membru.

Excluderea presupune urmatoarele:
1. De catre Adunarea generala a asociatilor, daca acesta, din motive nejustificate , nu isi indeplineste obligatiile statutare, precum si in conditiile prevazute in lege.
2. Consiliul Director poate propune Adunarii generale a asociatilor retragerea calitatii de membru, asociatului care prin actiunile sau inactiunile sale creaza prejudicii materiale sau de imagine asociatiei.
Retragerea din asociatie intervine :
La cererea membrului respectiv prin cerere. Cererea de iesire din asociatie trebuie adresta consiliului director de catre persoana in cauza, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data solicitata.
Asociatii care se retrag sau sunt exclusi din asociatie nu au nici un drept asupra avutului asociatiei.”

Articolul 11. Drepturile asociatilor
1. Sa participe la adunarile generale ale asociatiei,prin reprezentanti, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterile problemelor care intereseaza asociatia si bunul mers al acesteia;
2. Sa propuna , sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
3. Sa fie ascultati si sa inainteze contestatii la deciziile organelor de conducere a asociatiei;
4. Asociatii au drept de vot egal si dreptul sa fie tratati in mod egal;
5. Asociatii pot sa conteste in justitie , in conformitate cu O.G 26/2000, hotararile pe care le considera contrare legii, actului constitutiv si rpezentului statut.

Articolul 12. Obligatiile asociatilor
a) Sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului asociatiei precum si hotararile organelor de conducere ale asociatiei legal constituite;
b) Sa plateasca cotizatiile, stabilite in conformitate cu prevederile Statutului;
c) Sa-si aduca un aport efectiv la realizarea scopului si a obiectului de activitate, a obiectivelor prevazute in actul constitutiv si in statut;
d) Sa participe la actiunile initiate de Consiliul Director in vederea cresterii prestigiului si imaginii asociatiei si al dezvoltarii acesteia.

Articolul 13. Structura constitutiva a asociatiei.
Asociatia se constituie ca entitate organizatorica , in conditiile O.G nr. 26/2000, dezvoltandu-se prin cooptarea de membrii efectivi asociati care sa asigure cuprinderea sferei de interes din societatea civila si sa contribuie la implementarea si realizarea practica a obiectivelor propuse.

Pentru cuprinderea problematicii propuse in obiectivele asociatiei, consiliul director poate constitui grupuri de lucru pe domenii de activitate, cu programe de activitate specifice.

CAPITOLUL V
ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRATIE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI.

Articolul 14. Organele de Conducere, Administrare si Control
Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt:
A. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei
B. Consiliul Director
C. Cenzorul sau comisia de Cenzori

Articolul 15. Adunarea generala a asociatilor
Cuprinde totalitatea asociatilor , fiind organul de conducere suprem al asociatiei.
Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil precum si a raportului de activitate anual al Consiliului director si al cenzorului sau comisie de cenzori;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului membrilor comisiei de cenzori;
e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
f) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
g) exercita drept de control asupa Consiliului Director si asupra cenzorului sau comisiei de cenzori;
h) aproba schimbarea sediului asociatiei;
i) hotaraste acordarea unei functii sau titlu onorific unei persoane fizice sau juridice la propunerea oricarei organizatii membre;
j) hotaraste asupra excluderii membrilor, in conditiile art. 10 din Statut.
k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

Adunarea generala a asociatilor este legal constituita daca sunt prezenti 2/3 din numarul total de membrii, la prima convocare. Daca adunara generala a asociatilor nu poate fi astfel intrunita, se va face reconvocarea adunarii, aceasta fiind legal constituita indiferent de numarul membrilor prezenti. A doua adunare se va tine in cea de a doua zi primei convocari.

Hotararile adunarii generale a asociatilor se iau cu majoritate de voturi din numarul asociatilor, la prima convocare, sau cu majoritate simpla din cei prezenti, in cazul reconvocarii adunarii.

Adunarea generala se intruneste de regula trimestrial, dar cel putin odata pe an, la convocarea Consiliului Director sau la solicitarea a cel putin 1/3 din membrii sai, precum si ori de cate ori este necesar.

Convocarea adunarii generale se va face in timp util, pentru asigurarea posibilitatii de participare a membrilor asociatiei la aceste adunari, dar nu mai devreme de 15 de la data convocarii.

Convocarea se face prin orice mod de comunicare care asigura o confirmre de primire, trimis fiecarui asociat, prin grija consiliului director. Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu data ora si locul adunarii, ordinea de zi precum si data ora si locul adunarii pentru cea de a doua convocare.

Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat direct sau indirect nu va putea vota respectiva problema.

Asociatul care încalcă dispoziţiile alineatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Cererea de anulare se soluţionează în conditiile O.G 26/2000 si a legislatiei in vigoare la data actiunii.

Articolul 16. Consiliul Director
“Consiliul Director este format din 5 membri din care un Presedinte si un Vicepresedinte. Structura si componenta Consiliului Director pot fi modificate prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor, in functie de strategia si interesele COPAC-RO.”

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
a) convoaca adunarea generala a asociatilor;
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, , nivelul indemnizatiilor si salariilor pentru personalul asociatiei si pentru colaboratori;
d) asigura demersurile necesare schimbarii sediului asociatiei, urmare a hotararii adunarii generala a asociatilor, pentru inregistrarea juridic a acestei schimbari,
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Consiliul director este ales de catre adunarea generala a asociatilor pe un mandat de 2 ani.

Nu poate fi membru al consiliului director, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice sau partid politic.

Persoana din componenta consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii acestuia, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Persoana care încalcă dispoziţiile alineatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Presedintele consiliului director este si presedintele asociatiei, calitate in care conduce adunarile generale, avand urmatoarele atributii principale:
– reprezinta juridic asociatia in relatiile cu organizatiile interne si internationale;
– supune aprobarii Adunarii generale a asociatilor, cererile de inscriere in asociatie;
– poate delega altor membrii ai consiliului unele responsabilitati concrete;
– asigura legatura si colaborarea asociatiei cu autoritatile publice, in conformitate cu prevederile O.G nr. 26/2000.

Vicepresedintele consiliului director este inlocuitorul de drept al presedintelui, in lipsa acestuia, putand exercita toate atriburiile acestuia.

Vicepresedintele asociatiei indeplineste si urmatoarele atributii:
– conduce activitatea operativa a consiliului dorector, ajutat de membrii acestuia;
– angajeaza, in lipsa Presedintelui, asociatia in relatiile cu colaboratorii interni sau externi;
– organizeaza grupurile de lucru pe principalele domenii de activitate , nominalizand responsabilii acestora din randul membrilor asociatiei;
– stabileste masurile concrete de realizare a obiectivelor asociatiei.

Articolul 17. Cenzorul sau comisia de Cenzori
Cenzorul sau Comisia de cenzori asigura controlul financiar intern al asociatiei, avand componenta prevazuta in actul constitutiv.

Cenzorul sau comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) vizeaza bilantul contabil;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generala
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

In situatia constituirii unei comisii de cenzori cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Cenzorul sau comisia de cenzori, este ales de catre adunarea generala a asociatilor pe un mandat de 2 ani.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Articolul 18. Dizolvarea si lichidarea
Asociatia isi va inceta activitatea in oricare dintre situatiile prevazute de lege, sau prin hotarare a Adunarii Generale, in conformitate cu procedura legala speciala in vigoare.

Din momentul emiterii deciziei de dizolvare, Asociatia intra in lichidare. In aceasta perioada, persoanele insarcinate cu administrarea Asociatiei pot indeplini numai un spectru restrans de activitati.
Din momentul numirii persoanelor insarcinate cu lichidarea, puterile incredintate Consiliului Director vor inceta automat. Persoanele insarcinate cu lichidarea Asociatiei sunt numite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Dupa terminarea lichidarii, registrele se vor pastra in custodie minimum 5 (cinci) ani de catre o persoana numita de Adunarea Generala.
O data ce Asociatia si-a incetat acivitatile, toate activele ramase se vor transmite, in cote egale, altor grupuri non-profit sau organizatii de caritate care au aceleasi scopuri, sociale si caritabile ca si asociatia sau se vor imparti intre membrii.

CAPITOLUL VII
CLAUZE DIVERSE

Actul Constitutiv si statutul se vor modifica in baza deciziei Adunarii Generale, cu respectarea conditiilor si procedurii impuse de legislatia in vigoare.
Orice neintelegere intre membrii se va solutiona pe cale amiabila. In situatia in car nu se poate realiza acest fapt respectiva neintelegere va fi solutionata prin intermediul instantelor judecatoresti.
Prevederile Actului Constitutiv si ale statutlui se vor completa si cu prevederile legii romane in vigoare in privinta tuturor aspectelor legate de organizarea si functionarea asociatiilor – persoane juridice romane.
Prezentul statut , in forma de fata, a fost insusit si aprobat de membrii fondatori mentionati, in Adunarea Generala de Constituire a asociatiei – conform procesului verbal nr. 1/19.04.2008

Prezentul Statut, a fost redactat de Avocat Ciprian Diaconu, s-a adoptat si semnat de catre reprezentantii membrilor fondatori, astazi 19.04.2008 in 15(cinsprezece) exemplare originale, fiecare membru fondator declarand ca a primit un exemplar

SEMNATURA

FEDERATIA ASOCIATIILOR PACIENTILOR CU CANCER DIN ROMANIA
Prin reprezentant.

ASOCIATIA “SANO-HEP” ROMANIA
Prin reprezentant.

UNIUNEA NATIONALA A ORGANIZATIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE HIV/SIDA
Prin reprezentant.

FEDERATIA ASOCIATILOR DIABETICILOR DIN ROMANIA
Prin reprezentant.

ASOCIATIA TRANSPLANTATILOR DIN ROMANIA
Prin reprezentant.

ALIANTA NATIONALA PENTRU BOLI RARE DIN ROMANIA
Prin reprezentant.

ASOCIATIA TRANSPLANTATILOR DE FICAT DIN ROMANIA „ LIVERTRANS”
Prin reprezentant.

ASOCIATIA NATIONALA A HEMOFILICILOR DIN ROMANIA
Prin reprezentant.