Recrutarea și selecția este în proiectul ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”

Locația desfășurării activității: Iași

Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de lider al proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151558 organizează concurs pentru ocuparea a postului de “Expert formare” necesar implementării proiectului.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipa de proiect orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul solicitantului și fișele de post și locuiește în Iași.

(1) Condițiilegenerale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 5. f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statuluiori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  (2) Condițiile specificecare trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „cerinte solicitate” din cadrul fișelor de post, descrise mai jos.

Expert implementare  -1 post pe o perioada de 4 luni (octombrie 2022 – ianuarie 2023) avand alocat un numar de 42 ore/luna.

 Educatie solicitata

Studii superioare finalizate prin licență și experiență specifică de minim 3 ani

Experienta solicitata

Experiență minim 2 ani în training/instruire (constituie avantaj dacă experiența este în zona ONG/sănătate/social)

Experiență în proiecte europene

Experiența în instituții medicale sau sociale/ONG din domeniul social/sănătate reprezintă un avantaj

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)

Atribuții:

In fisa postului vor fi cuprinse urmatoarele atributii: Coordoneaza realizarea studiului pe baza caruia va fi stabilita nevoia de instruire, concepe activitatile de instruire si elaboreaza strategia de formare, selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare, stabileste ordinea de derulare a activitatilor/secventelor de instruire/formare corespunzator programului convenit cu beneficiarul, stabileste necesarul de materiale in conformitate cu specificul cadrului organizatorico-administrativ, elaboreaza suporturile/modulele de stagiu/curs ca instrumente, asigura caracterul interactiv al derularii programului de formare pentru a facilita munca in echipe/grupuri de diferite dimensiuni, asigura monitorizarea derularii cursului si a sesiunii de evaluare si follow-up (urmarirea impactului cursurilor dupa terminarea acestora), faciliteaza munca in echipe/grupuri de diferite dimensiuni, asigura monitorizarea derularii cursului si a sesiunii de evaluare si follow-up (urmarirea impactului cursurilor dupa terminarea acestora).

Dosarul de înscriere va conține:

 1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este specificat postul vizat;
 2. Scrisoare de intentie

Procedura de selecție va consta în două etape:

 1. Evaluare CV/scrisoare de intențieîn care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiileminime de studii și experiența specific.Criteriile avute în vedere în evaluarea cv-urilor vor fi următoarele:
 • corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;
 • justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;
 • demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;
 • demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.
 1. Interviu cu Comisia de selecție. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:
 • Experienta în implementarea unor proiecte/sesiuni de instruire;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • evaluarea competentelor solicitate;
 • motivaţia candidatului și elementele de legătură cu o organizație neguvernamentală

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele scanate pe emailul Luminita.valcea@copac.ro

Calendarul selectiei este următorul:

 • Transmiterea dosar: termen limita – 11octombrie;
 • Evaluare CV/scrisoare de intenție – 12 octomrie;
 • Organizare interviu (online sau fizic) – 12/13 octombrie
 • Anunțare rezultate 13 octombrie.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, manager de proiect, e-mail Luminita.valcea@copac.ro.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România este o organizație umbrelă, fondată în 2008, ce cuprinde 18 asociații și federații ce reprezintă pacienți cu diverse afecțiuni cronice din întreaga țară.