Anunțul de recrutare și selecție pentru ocuparea postului expert comunicare este în cadrul proiectului”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”

Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de partener al proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”, derulat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central organizează concurs pentru ocuparea a postului de “Expert comunicare” necesar implementării proiectului in cadrul activitatilor „1.2. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului colorectal.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipa de proiect orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  (2) Condițiile specificecare trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „cerinte solicitate” din cadrul fișelor de post, descrise mai jos.

Expert comunicare  -1 post pe o perioada de 12 luni (ianuarie -decembrie  2023) avand alocat un numar de 84 ore/luna.

Educatie solicitata

Studii superioare  (facultatea de jurnalism, relații publice și comunicare reprezintă un avantaj)

Experienta solicitata

Minim 3 ani experienta în activitati de comunicare (redactare articole, newslettere, testimoniale, reportaje, comunicate de presă, prezentări ppt, etc.)

Buna cunoaștere a comunicării online (platforme sociale, editare website)

Experiența într-un ONG din domeniul social/sănătate reprezintă un avantaj

Disponibilitatea pentru deplasare și lucru la sfârșitul săptămânii când organizăm evenimente.

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)

Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj)

Atribuții:

Este responsabil cu activitatea de informare si constientizare a grupului tinta cu privire la existenta serviciilor de screening al cancerului colorectal. Participa la realizarea strategiei de de informare si constientizare a GT cu privire la existenta serviciilor de screening al cancerului colorectal.

Organizeaza intalniri de informare a publicului tinta in comunitatile vizate de proiect cu privire la serviciile de screening al cancerului colorectal care se vor desfasura in cadrul proiectului. Concepe si devzolta materiale suport pentru informare si constientizare. Colaboreaza cu expertii din cadrul echipei de implementare in conceperea de materiale de informare şi constientizare. Realizeaza toate materialele ce vor fi folosite in activitatea de informare si constientizare a grupului tinta al serviciilor de screening. Realizeaza rapoarte/informari/note/documentari privind activitatea specifica, in vederea asigurarii bunei derulari a activitatilor proiectului.

Dosarul de înscriere va conține:

 1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este  specificat postul vizat;
 2. Scrisoare de intentie
 3. Formular GDPR completat (atasat)

Procedura de selecție va consta în două etape:

 1. Evaluare CV/scrisoare de intenție în care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiile  minime de studii și experiența specific. Criteriile avute în vedere în evaluarea CV-urilor vor fi următoarele:
 • corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;
 • justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;
 • demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;
 • demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.
 1. Interviu cu comisia de selecție. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:
 • abilităţile de comunicare;
 • evaluarea unor material realizate pe baza cerintelor comisie de examen
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • evaluarea competentelor solicitate;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză;
 • abilităţile impuse de funcţie;
 • experiența în implementarea proiectelor europene.

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele scanate pe emailul roccas@copac.ro.

Calendarul selectiei este următorul:

 • Transmiterea dosar: termen limita – 9 decembrie;
 • Evaluare CV/scrisoare de intenție – 12 decembrie;
 • Organizare interviu (online sau fizic) – 13-15 decembrie;
 • Afisare rezultate 19 decembrie.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, e-mail roccas@copac.ro.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România este o organizație umbrelă, fondată în 2008, ce cuprinde 18 asociații și federații ce reprezintă pacienți cu diverse afecțiuni cronice din întreaga țară.

Formularul GDRP îl puteți descărca aici:

GDPR_proiect2