Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de lider al proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548 anunta demararea achizitieipentru “Servicii de organizare evenimente” cpv CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente prin procedura de achizitie directa  conform Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioarecu modificarile si completarile ulterioare

 1. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului POCA , cod Mysmis 151548.
 1. DESCRIERE: Caracteristici minime ale serviciilor:servicii organizare : sesiuni de formare

Conform caietului de sarcini atasat.

Preț: 15.781,51 ron (fără TVA) (in oferta financiara nu se va depasi valorile maximale de 40 lei/zi coffe break si 90 lei/zi pt prânz).

 1. CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va cuprinde:

 1. Propunerea tehnică privind servicii prestate cu indicarea serviciilor asigurate conform caietului de sarcini
 2. Propunerea financiară va contine costurile de organizare pe eveniment (in total sunt 4 evenimente) detaliate in modul următor:
 • -cost sala (inchiriere sala cu asigurarea logisticii necesare)
 • -cost catering coffee break /zi
 • -cost catering pranz /zi

In redactarea propunerii financiare se va avea in vedere plafoanele maximale de 40 lei pe zi de persoana pentru coffebreak, 90 lei pe zi de persoana pentru pranz.

 1. Copie actualizata Certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate autorizat specific contractului.
 2. Fişa cu datele de identificare a ofertantului care va cuprinde: denumire ofertant, sediul social, date de contact, reprezentantul legal al ofertantului, numele şi prenumele, funcţia
 3. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de consultanta juridica se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

VII. TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VIII. VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Ofertele se pot trimite scanate la adresa de e-mail: luminita.valcea@copac.ro

Data publicare cerere de oferta: 25.08.2022

Termen de primire a ofertei: 31.08.2022 

caiet sarcini sesiuni training