Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de lider al proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548 anunta demararea achizitiei pentru “servicii consultanta realizare  ghid de redactare  si promovare a politicilor locale din domeniul social si sanatate” , cpv 79315000-5 – Servicii de cercetare sociala (Rev.2)  prin procedura de achizitie directa  conform Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea estimata a achizitiei este de 12268,00 fara TVA.

Conditii de eligibiliate:
Ofertantul trebuie sa aiba experinta de minim 2 contracte de realizare/implementare politica publica in domeniul sanatatii si/sau social .

Oferta va cuprinde:

1.      Propunerea tehnică privind servicii prestate cu indicarea temelor principale ce vor fi incluse in ghid  si termenul maxim de realizare

2.      Propunerea financiară va contine valoare ofertei si  termenul de valabilitate a ei ;

3.      Copie Certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate autorizat specific contractului.
4.   Mentionarea a minim 2 contracte de realizare/implemntare politica publica in domeniul sanatatii si/sau social
5.      Fişa cu datele de identificare a ofertantului care va cuprinde: denumire ofertant, sediul social, date de contact, reprezentantul legal al ofertantului, numele şi prenumele, funcţia.
Ghidul de redactare si promovare a politicilor locale din domeniul social si sanatate va contine cel putin urmatorii itemi:
1. Ce sunt politicile publice
2. Etapele realizării politicilor publice
3. Formularea politicilor publice
4. Actorii procesului de elaborare al politicilor publice
5. Adoptarea politicii publice
6. Implementarea politicilor publice
7. Evaluarea politicilor publice
8. Promovarea unei politici de sănătate
Specificatiile tehnice pot fi consultate aici

MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Evaluarea contractului de achiziție a serviciilor de consultanta se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziție publică prevăzute în Ordinul 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut. Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data realizarii serviciilor care fac obiectul comenzii.

TERMEN DE PLATA: 30 zile de la semnarea PV de recepție calitativa si cantitativa a serviciilor

VALABILITATEA OFERTEI: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Termenul maxim de realizare este 3 luni corelat cu druata contractului.

Ofertele se pot trimite scanate la adresa de e-mail: luminita.valcea@copac.ro pina la data de 04.01.2023