Anunț de recrutare și selecție este în cadrul proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”

Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de partener al proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”, derulat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de “Expert local” necesar implementării proiectului in cadrul activităților „1.2. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului colorectal și 1.3 1.3 Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă (ex. asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere, etc.)”.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipa de proiect orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 5. f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  (2) Condițiile specificecare trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „cerinte solicitate” din cadrul fișelor de post, descrise mai jos.

Expert local – 1 post pe o perioada de 12 luni (ianuarie – decembrie 2023) avand alocat un numar de 84 ore/luna.

Educație solicitata

Studii minime de liceu (studiile superioare reprezinta un avantaj)

Experiența solicitata

Minim 3 ani experienta în activitati de comunicare/mobilizare si informare a oamenilor din diferite comunitati rurale sau urbane (un avantaj il constitue experienta de lucru cu grupurile vulnerabile)

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)

Disponibilitate zilnica de deplasare în teren, inclusiv la sfârșitul săptămâmii.

Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj)

Atribuții:

Asigura indeplinirea sarcinilor primite de la coordonatorul partenerului. Contactează telefonic, pe baza listelor primite, grupul ţintă în vederea participării la screeningul pentru cancerul colorectal; se deplasează la membrii grupului ţintă – persoane suspecte de cancer colorectal pentru a-i îndruma către medical de familie şi/sau către medici specialişti; implementează procedura şi instrumentele de lucru elaborate; se asigură că membrii grupului ţintă au înţeles unde trebuie să ajungă; se asigură că membrii grupului ţintă au ajuns la medici, conform programării; preia testele de screening de la membrii GT şi le predă medicilor de familie; menţine în permanenţă legătura cu membrii grupului ţintă; identifică motivele pentru care membrii grupului ţintă nu s-au prezentat la programare; când este cazul, însoţeşte la programări acei membri ai grupului ţintă care se află în imposibilitate de a se deplasa, realizează situaţia membrilor grupului ţintă care s-au prezentat la programare.

Dosarul de înscriere va conține:

 1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este specificat postul vizat;
 2. Scrisoare de intentie
 3. Formular GDPR completat (atasat)

Procedura de selecție va consta în două etape:

 1. Evaluare CV în care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiile minime de studii și experiența specific. Criteriile avute în vedere în evaluarea CV-urilor vor fi următoarele:
 • corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;
 • justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;
 • demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;
 • demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.
 1. Interviu cu comisia de selecție. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:
 • abilităţile de comunicare;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • evaluarea competentelor solicitate;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză;
 • abilităţile impuse de funcţie;
 • experiența în implementarea proiectelor europene.

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele trimise pe e-mailul copac@copac.ro

Calendarul selectiei este următorul:

 • Transmiterea dosar: termen limita – 9 decembrie;
 • Evaluare CV/scrisoare de intenție – 12 decembrie;
 • Organizare interviu (online sau fizic) – 13-15 decembrie;
 • Afisare rezultate 19 decembrie.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugаm sа luați legătura COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, e-mail roccas@copac.ro.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România este o organizație umbrelă, fondată în 2008, ce cuprinde 18 asociații și federații ce reprezintă pacienți cu diverse afecțiuni cronice din întreaga țară.

Formularul GDPR il puteti descarca de aici:

GDPR_proiect2